قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
انتخاب همه
 • رده

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • کشاورزی
   • انرژی
   • ابزارهای طلایی
   • فلزات
   • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGH8 50 100-6.93 / -2.55 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-HGK8 50 100-6.97 / -2.56 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-HGN8 fixed 100- / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGG8 20 40- / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.11.2017
26.01.2018
متوقف
#F-NGH8 20 40-2.18 / -0.80 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.12.2017
23.02.2018
باز
#F-NGJ8 20 40-2.22 / -0.82 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.01.2018
26.03.2018
باز
#F-NGK8 fixed 40- / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu اهرم حساب معاملاتی
21.02.2018
25.04.2018
متوقف
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOG8 40 80- / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
متوقف
#F-HOH8 40 80-6.84 / -2.52 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.12.2017
27.02.2018
باز
#F-HOJ8 40 80-6.84 / -2.52 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
باز
#F-HOK8 fixed 80- / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
27.04.2018
متوقف
نفت BRENT
#F-BRNH8 6 12- / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
متوقف
#F-BRNJ8 6 12-5.53 / -2.04 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
22.12.2017
27.02.2018
باز
#F-BRNK8 6 12-5.50 / -2.03 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
باز
#F-BRNM8 fixed 12- / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
27.04.2018
متوقف
نفت WTI
#F-CLG8 6 12- / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
15.11.2017
19.01.2018
متوقف
#F-CLH8 6 12- / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
14.12.2017
16.02.2018
متوقف
#F-CLJ8 6 12-5.25 / -1.93 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.01.2018
19.03.2018
باز
#F-CLK8 6 12-5.22 / -1.92 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels اهرم حساب معاملاتی
14.02.2018
19.04.2018
باز
کشاورزی
شکر
#F-SBH8 6 12-2.60 / -0.96 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
27.02.2018
باز
#F-SBK8 6 12-2.58 / -0.95 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
26.09.2017
27.04.2018
باز
#F-SBN8 fixed 12- / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
متوقف
كاكائو
#F-CCH8 10 20- / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
14.08.2017
13.02.2018
متوقف
#F-CCK8 10 20-3.64 / -1.34 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.11.2017
13.04.2018
باز
#F-CCN8 10 20-3.68 / -1.35 USD per 1 lot 1 10 metric tons اهرم حساب معاملاتی
09.02.2018
14.06.2018
باز
قهوۀ عربیکا
#F-KCH8 50 100- / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
17.07.2017
16.02.2018
متوقف
#F-KCK8 50 100-7.94 / -2.92 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2017
18.04.2018
باز
#F-KCN8 50 100-8.08 / -2.97 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
13.02.2018
19.06.2018
باز
سویا
#F-QBSH8 20 40-8.71 / -3.21 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
باز
#F-QBSK8 20 40-8.80 / -3.24 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-QBSN8 fixed 40- / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
کنجاله سویا
#F-ZMH8 80 160-6.37 / -2.34 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
24.11.2017
26.02.2018
باز
#F-ZMK8 80 160-6.41 / -2.36 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-ZMN8 fixed 160- / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
گندم
#F-ZWH8 20 40-3.90 / -1.44 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZWK8 20 40-4.02 / -1.48 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZWN8 fixed 40- / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
آب پرتقال
#F-JOH8 40 80-3.81 / -1.40 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
باز
#F-JOK8 40 80-3.78 / -1.39 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
باز
#F-JON8 fixed 80- / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
متوقف
جو
#F-ZOH8 30 60-2.28 / -0.84 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZOK8 30 60-2.32 / -0.85 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZON8 fixed 60- / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
دانه ذرت
#F-ZCH8 10 20-3.13 / -1.15 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
باز
#F-ZCK8 10 20-3.20 / -1.18 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZCN8 fixed 20- / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
گاو زنده
#F-LEG8 200 400- / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
03.10.2017
01.02.2018
متوقف
#F-LEJ8 200 400-8.68 / -3.20 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
28.11.2017
05.04.2018
باز
#F-LEM8 200 400-8.09 / -2.98 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
30.01.2018
31.05.2018
باز
گاو گوشتی
#F-GFF8 200 400- / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
23.10.2017
24.01.2018
متوقف
#F-GFH8 200 400-12.78 / -4.70 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
13.11.2017
28.03.2018
باز
#F-GFJ8 200 400-12.99 / -4.78 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
22.01.2018
25.04.2018
باز
پنبه
#F-CTH8 30 60-6.43 / -2.37 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2017
20.02.2018
فقط برای بستن
#F-CTK8 30 60-6.55 / -2.41 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
17.11.2017
20.04.2018
باز
#F-CTN8 30 60-6.63 / -2.44 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
15.02.2018
21.06.2018
باز
برنج شلتوک
#F-ZRH8 100 200-4.10 / -1.51 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
باز
#F-ZRK8 100 200-4.17 / -1.54 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-ZRN8 fixed 200- / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
گوشت غیر حلال
#F-HEG8 100 200- / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
09.10.2017
12.02.2018
متوقف
#F-HEJ8 100 200-4.76 / -1.75 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2017
11.04.2018
باز
#F-HEK8 100 200-5.18 / -1.91 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
08.02.2018
10.05.2018
باز
قهوۀ روبوستا
#F-RCH8 6 12-3.05 / -1.12 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
باز
#F-RCK8 6 12-2.99 / -1.10 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
باز
#F-RCN8 fixed 12- / - USD per 1 lot 1 10 metric tons اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
متوقف

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.

شروع معامله با IFC Markets